Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Familjerätt

Informationssamtal

Nytt från 1 mars 2022 – Informationssamtal - ett krav inför familjerättslig tvist

För att kunna väcka talan i tingsrätten och inleda en tvist gällande vårdnad, boende och umgänge behöver du från och med den 1 mars 2022 ett intyg om att du har deltagit i ett informationssamtal hos kommunens familjerätt. Du ska vända dig till den kommun där ditt barn är folkbokfört. Dock är det från 1 januari 2022 lag på att socialnämnden skall erbjuda informationssamtal om en förälder begär det. Syftet med detta samtal är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Detta för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet.

Om du önskar informationssamtal så kontakta familjerätten för bokning av tid genom att ringa växeln.
Fråga efter handläggare hos familjerätten.

Samarbetssamtal
Om föräldrar ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal.
Syftet är att föräldrar ska komma överens i frågor om:

  • Vårdnad
  • Boende
  • Umgänge
  • Barnets försörjning

Utgångspunkten för samtalen är barnets situation och hur föräldrar ska hantera det gemensamma förälraansvaret på ett bra sätt efter separation. Samtalen bygger på att förälrarna är överens om att vilja förbättra samarbetet i sitt föräldraskap utifrån barnens behov.

Samtalsledarna styr samtalet, men det är föräldrarna som tar besluten runt barnen.
Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och om föräldrarna samtycker, kan samtalsledarna samtala med barnen.
Samarbetssamtal är frivilliga och det förs inte någon dokumentation eller journtalanteckningar vid samtalen.
Samtalen är kostnadsfria.

Om du önskar samarbetssamtal så kontakta växeln. Fråga efter handläggare hos familjerätten.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas. Detta sker genom faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Fr o m 1 januari 2022 kan du även bekräfta faderskap/ föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets hemsida måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes
  • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det finns också möjlighet att anmäla gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap/föräldraskap.
Skatteverket - bekräfta faderskap/föräldraskap Länk till annan webbplats.

För de som inte uppfyller ovanstående kriterier skall en bekräftelse göras hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer skatteverket att skicka en underrättelse till socialnämnden. Socialnämnden kommer då att kontakta den som fött barnet, för att boka tid för fastställande av faderskapet/föräldraskapet.

Kontakt Familjeenheten

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Familjeenheten

Aktuellt i Hofors kommun