Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Nämnder & Styrelse

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man kan säga att kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". I fullmäktige tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, vilka utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige styr också hela kommunens verksamhet genom att utse ledamöter i facknämnderna och de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering". Kommunstyrelsens 11 ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Kommunen har ett heltidsanställt kommunråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Kommunen har två nämnder med olika ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieutbildning och vuxenutbildning

Socialnämnden (SOC) ansvarar för äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknadsåtgärder.

Gemensamma nämnder i samverkan med Hofors, Ockelbo och Sandviken

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) ansvarar kommunernas uppgifter inom miljö- och livsmedelsområdet, plan- och byggområdet, geografisk information och trafik och för bl.a. kommunal energi- och klimatrådgivning och bostadsanpassning. Sandvikens kommun är värdkommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för överförmyndarverksamheten. Kontoret är placerat i Sandvikens kommun.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun