Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Farthinder på gator och vägar

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. I ett större perspektiv kan du också själv reflektera hur du kör. Du vill att bilister ska respektera hastighetsbegränsningarna där du bor – men hur kör du själv där andra bor?

Hastighetssänkande åtgärder

Vi arbetar för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete, vilket innebär att befintliga resurser ska användas för insatser och åtgärder där behovet av dem är som störst. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.

Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

Alla vill att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som jag upplever på min gata även finns på alla andra gator. Det är först då det händer något som man reagerar.

För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik grannar och arbetskamrater emellan. Här är några argument som ni kan använda för att öka medvetenheten om trafikens faror.

Hastighetsanpassning är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. När det gäller fotgängare, så beror sannolikheten för att dödas vid en kollision med bil mycket starkt av bilens hastighet.

Bilisten måste börja ta större ansvar

Verkligheten är ju inte den att bilister förväntar sig att ett barn helt plötsligt kan rusa ut på gatan. När man kör i ett villaområde bör bilisten förväntar sig att det finns barn som kan rusa ut på gatan. Med denna tanke blir hastigheten mycket låg – utan både blomlådor och vägmärken.

Att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheten är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Då vi måste förutsätta att hastigheten är låg anser vi det vara tillräckligt att lådornas enda utmärkning är reflexer och att blomlådorna placeras väl synliga. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Regler för anläggande av farthinder

Vi är restriktiva med att anlägga fasta farthinder inom bostadsområden. På återvändsgator anläggs inga farthinder då det är de boende själva som oftast kör på gatorna.

För att en gata ska bli aktuell för utredning av permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är uppfyllda. Kriterierna för att en gata ska vara aktuell att anlägga farthinder på är:

 • Mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet.
 • Det finns lekplatser och skolor i området.
 • Farliga övergångar för oskyddade trafikanter och där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.
 • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg.
 • Majoriteten av boende i området har önskat åtgärder.

Farthinder som t.ex. gupp kan innebära störningsmoment för de boende i området i form av ökade bullernivåer. Ökande hastighet och inbromsningar som ofta följer av ett väghinder kan upplevas som mer störande. I vissa fall kan bullernivån till och med öka.

Om du själv vill sänka hastigheten i ditt område kan du ansöka om blomlådor. Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen, det kan du läsa mer om nedan.

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd

Det finns möjlighet att söka tillstånd för att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd på kommunala gator inom Hofors kommun.

Möjligheten att placera ut blomlådor på kommunala gator finns för att förbättra trafiksäkerheten och sänka hastigheten för motorfordon. För att få ställa ut blomlådor utanför din fastighet måste du söka om tillstånd. Blomlådor får inte försvåra framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst eller drift- och underhållsfordon.

En lämplighetsbedömning kommer göras för varje enskild ansökan.

Regler för användande av blomlådor

 • Du måste vara boende på gatan
  Den som ansvarar (sökande) för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata.
 • Tidsperiod
  Blomlådorna får ställas ut tidigast den 16 maj under förutsättning att aktuell gata och eventuell trottoar först blivit sopad. Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från gatan senast den 30 september.
 • Lämplighetsbedömning
  Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata görs en lämplighetsbedömning om minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor.
 • Sikt
  Blomlådor ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning.
 • Om mer än en grupp ska användas ska avståndet mellan grupperna vara minst 100 meter.

Gator där blomlådor inte tillåts

 • Gata som trafikeras med kollektivtrafik.
 • Gata som utgör återvändsgränd.
 • Gata som utgör huvudgata eller uppsamlingsgata.
 • Gata som är utformad med exempelvis permanenta farthinder, avsmalningar, separerade gång- och cykelvägar eller liknande.
 • Gata där berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.
 • Gata som planeras för, eller har en pågående ombyggnation.

Placering av blomlådor

 • Två blomlådor placeras ut där den första lådan placeras på höger sida i färdriktningen.
 • Om gatan är smalare än cirka 7 meter ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun