Hofors Kommun logo, länk till startsida

Översikts- och detaljplanering

Kommunen har planmonopol. Det innebär att kommunen bestämmer hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom kommunen.

Förslag för dig

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden, riksintressen och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses.

Läs mer om översiktsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vår översiktsplanering

Detaljplanering

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden. Till skillnad mot en översiktsplan är detaljplaner juridiskt bindande. Aktuella detaljplaner som Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter.

Gällande detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, det vill säga antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet.

Pågående planarbeten Länk till annan webbplats.

Gällande detaljplaner i Hofors kommun Länk till annan webbplats.

Översikts- och detaljplanering

Både översikts- och detaljplanering styrs av olika lagar, bland annat plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och miljöbalken (MB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om planering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Aktuellt i Hofors kommun