Hofors Kommun logo, länk till startsida

Överklaga kommunala beslut

Du som bor i Hofors kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det går att pröva lagligheten och i vissa fall även lämpligheten i kommunala beslut genom att överklaga dem.

Förslag för dig

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I Kommunallagens (2017:725) 13 kap. kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är bygglov, socialt bistånd eller skolskjuts.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det. Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Om myndigheten inte ändrar beslutet enligt din begäran ska ärendet vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Hur man överklagar

Om du vill överklaga kommunens beslut i förvaltningsärenden ska du skicka din skrivelse till:

Hofors kommun
813 81 Hofors

För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste skrivelsen ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska innehålla: 

  • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer
  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana
  • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift

Kontakt Överklaga kommunala beslut

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Överklaga kommunala beslut

Aktuellt i Hofors kommun