Hofors Kommun logo, länk till startsida

Avgifter

Avgifter för förskola

Förskoleverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst och om det finns syskon i förskola och/eller fritidshem.

  • Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år.
  • Om förskoleplats sägs upp men barnet återfår plats inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan.
  • Om barnet byter från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola och sedan tillbaka till avgiftsbelagd förskoleplats inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan.
  • Studiedagar, semesteruppehåll eller barns sjukdom medger inte avgiftsbefrielse.
  • Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso.

* Uppsägningstid för plats i förskola är 1 månad. De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när barnet inte längre har platsen kvar.

Maxtaxa

Hofors kommun tillämpar maxtaxa (enligt Förordning 2001:160). Detta innebär att det finns ett tak för hur mycket du betalar i avgifter för förskola och fritidshem. Taket för 2024 är 1 688 kr per barn och månad. För att nå taket ska hushållets sammanlagda inkomst vara minst 56 250 kronor per månad före skatt.

Allmän förskola
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka under skolans terminer. Allmän förskola är avgiftsfri, men för de barn som behöver ytterligare tid tas en avgift ut enligt maxtaxans regler, men med ett avdrag. Avdrag på avgiften görs för alla 3-5-åringar och när fakturan kommer är avdraget redan gjort.

Avgiftsnivåer

Avgift tas ut i procent av hushållets månadsinkomst.


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 1-3 år*

3%

2%

1%

Dock högst kr

1688

1125

563





Barn 3-5 år**

Enbart allmän förskola


Ingen avgift


Ingen avgift


Ingen avgift

Tid utöver allmän förskola

2%

1%

1%

Dock högst kr

1125

563

563





* Avgiftsnivån gäller till höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
** Avgiftsnivån gäller fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Syskonrabatt

Avgift utgår för barn 1, 2 och 3 (gäller även syskon i fritidshem). För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun