english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Avgifter

Avgifter för förskola och fritidshem

En plats kostar cirka 133000 kr per barn och år. Detta har du som medborgare till största delen betalat genom skatter, men du behöver komplettera kostnaden. Du betalar en viss procent av din lön. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Taket är för närvarande 1 572 kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets sammanlagda inkomst är lika med eller överstiger 52 410 kronor per månad före skatt.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För de barn som behöver ytterligare tid utöver 15 timmar per vecka under skolåret tas en avgift ut enligt maxtaxans regler, men med ett avdrag. Avdraget görs för alla 3-5-åringar i förskola och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. När fakturan kommer är avdraget redan gjort.

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar.

Du ska själv anmäla de inkomständringar som sker under året till Hofors kommun på avsedd blankett. Hofors kommun kan också skicka ut en inkomstförfrågan under året. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift.

Avgiftsnivåer

Föräldrar betalar samma avgift oavsett om barnet har kommunal eller enskild verksamhet. Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år. Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet, då platsen ändå uppehålls.

Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Detta gäller både kommunal och enskild verksamhet, så länge skulden finns kvar.

Förskola barn 1-3 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Avgiften gäller t o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

‌Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Förskola

3%

2%

1%

Dock högst kr


1572


1048


524Förskola barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Avgiften gäller fr o m höst-terminen det år barnet fyller tre år.

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Enbart allmän förskola

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Förskola (tid utöver allmän förskola)

2%

1%

1%

Dock högst kr


1048


524


524Fritidshem

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Fritidshem

2%

1%

1%

Dock högst kr

 

1048


524


524Syskonrabatt

Avgift utgår för barn 1, 2 och 3 enligt maxtaxan. För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se