Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Avgifter

Avgifter för förskola och fritidshem

En plats kostar cirka 133 000 kr per barn och år. Detta har du som medborgare till största delen betalat genom skatter, men du behöver komplettera kostnaden. Du betalar en viss procent av din lön. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Taket är för närvarande 1 478 kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets sammanlagda inkomst är lika med eller överstiger 49 280 kronor per månad före skatt.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För de barn som behöver ytterligare tid utöver 15 timmar per vecka under skolåret tas en avgift ut enligt maxtaxans regler, men med ett avdrag. Avdraget görs för alla 3-5-åringar i förskola och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. När fakturan kommer är avdraget redan gjort.

Barn med funktionsnedsättning som har fyllt 13 år får ha fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov utan avgift, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar.

Du ska själv anmäla de inkomständringar som sker under året till Hofors kommun på avsedd blankett. Hofors kommun kan också skicka ut en inkomstförfrågan under året. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift.

Avgiftsnivåer

Föräldrar betalar samma avgift oavsett om barnet har kommunal eller enskild verksamhet. Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år. Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet, då platsen ändå uppehålls.

Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Detta gäller både kommunal och enskild verksamhet, så länge skulden finns kvar. Om avgiften ej betalas kan barnet blir avstängt från förskole- eller fritidshemsverksamheten. När skulden är reglerad får vårdnadshavare på nytt ställa sig i kö.

Förskola barn 1-3 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Avgiften gäller t o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

‌Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Förskola

3%

2%

1%

Dock högst kr


1 478


986


493Förskola barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Avgiften gäller fr o m höst-terminen det år barnet fyller tre år.

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Enbart allmän förskola

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Förskola (tid utöver allmän förskola)

2%

1%

1%

Dock högst kr


986


493


493Fritidshem

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Fritidshem

2%

1%

1%

Dock högst kr


986


493


493Syskonrabatt

Avgift utgår för barn 1, 2 och 3 enligt maxtaxan. För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296