Hofors Kommun logo, länk till startsidaSkolskjuts

Skolskjuts styrs av skollagen och kommunens regler

Skollagen

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elever i gymnasieskola har inte någon rätt till skolskjuts. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.

Hofors kommuns skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Kommunerna ska organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. Hofors kommun har beslutat om skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

 • Skolskjutsverksamheten i Hofors kommun genomförs i största möjliga utsträckning med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Där detta inte är möjligt sker skolskjutsning med upphandlad beställningstrafik eller taxi/specialfordon.
 • Rätten till skolskjuts provas i första hand från elevens folkbokföringsadress, men eleven kan också ha rätt till skolskjuts från en annan adress vid växelvis boende.
 • Skolskjuts gäller endast skolans tider, inte till/från fritidshem.
 • Det är bara skolskjutsberättigade elever som får åka med skolskjutsen. Hofors kommun tillåter inte ”kompisåkning”, dvs att en kompis åker med en skolskjutsberättigad elev i dennes skolskjuts.
 • För övriga regler, se dokumentet "Skolskjutsregler Hofors kommun".

När behöver vårdnadshavare ansöka om skolskjuts?

 • Om en elev går i den skola där kommunen normalt skulle placerat eleven och avståndskraven eller beslutade undantag pga trafiksituationen är uppfyllda enligt skolskjutsreglerna, behöver vårdnadshavare inte lämna in någon skriftlig ansökan om skolskjuts.
  Obs! Om ni tidigare tackat nej till skolskjuts, men önskar börja med detta så behöver ni ta kontakt med skolskjutssamordnaren.
 • Vårdnadshavare till elev som flyttar till kommunen eller byter hemadress inom kommunen under läsåret (och genom detta kan få rätt till skolskjuts) tar kontakt med skolskjutssamordnaren.
 • Skolskjuts av andra orsaker (val av annan skola, växelvis boende eller särskilda skäl) kan beviljas efter individuell prövning. Särskilda ansökningsblanketter ska användas i dessa fall. Ansökan kan också ske genom kommunens e-tjänster.

Gemensamt ansvar för säkra skolskjutsar

 • Kommunen ansvarar för planering och samordning.
 • Vårdnadshavare ansvarar för förflyttning mellan hemmet och anvisad hållplats/uppsamlingsplats
 • Transportföretaget/föraren ansvar för transporten och dess säkerhet
 • Skolan ansvarar för ordning och säkerhet vid skolans hållplats samt för väntande skolskjutselever
 • Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att eleverna undervisas i trafikkunskap

Kontaktinformation

Skolskjutssamordnare (förskolklass, grundskola, grundsärskola)

Carin Haglund
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Handläggare (gymnasieskola, gymnasiesärskola)

Agneta Wall
0290-77 15 20
agneta.wall@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Skolskjutsregler Hofors kommun.pdf Pdf, 509.5 kB.
(509.5 kB)