Hofors Kommun logo, länk till startsidaBygga nytt, ändra eller riva

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). Ansökan om lov och anmälningar görs till VGS. Läs på VGS hemsida för mer information.

Bygglov och anmälan av byggåtgärder

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så kan du behöva ett bygglov. Kräver ditt bygge inte bygglov kan du behöva göra en anmälan av ditt bygge. Exempel på byggen som kräver bygglov är:

  • Bygga nytt eller bygga till
  • Ändra befintlig byggnad
  • Staket, murar, plank och skyltar
  • Anläggningar

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Tänk också på att söka lov i god tid, då processerna kan ta tid.

Rivningslov och rivningsanmälan

Ska du riva hela byggnader eller delar av en byggnad krävs det att du har ett rivningslov. Gäller det byggnad utanför ett detaljplanelagt område krävs det istället att du anmäler det till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning genom att skicka in en rivningsanmälan.

Marklov

Marklov krävs att du har om du ska ändra markens höjdläge inom ett detaljplanerat område. Att fälla träd eller plantera skog kan också kräva ett marklov om det är bestämt i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Olovligt byggande, svartbygge

Olovligt byggande är straffbart och är lätt att undgå genom att söka det lov som ditt ärende hamnar under. Utan bygg-, mark- eller rivningslov för det du gör så kan du tvingas riva det svartbygge som du utfört samt bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Ovårdade tomter och byggnader

Ovårdade tomter och byggnader kan leda till att du som fastighetsägare får böter.

Strandskyddsområde

Ett strandskyddat område är vatten- och landområden som ligger inom 100 meter från strandlinjen vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Den huvudsakliga uppgiften är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Överklaga bygglovsbeslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet.

Lov- och anmälanprocessen

Ett beslut om lov tas inom 10 veckor från det att din ansökan bedömts vara komplett.

En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta har det införts särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det innebär i praktiken att 4-5 veckors väntetid tillkommer efter beslut är fattat. Åtgärden kan påbörjas efter denna tidsfrist även om beslutet inte fått laga kraft dock på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas vid en överklagan. Detta gäller alla lovbeslut efter 1 juli 2018.

Avgifter och taxor

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut. Exakt hur mycket det kostar är ofta svårt att säga eftersom olika ärenden tar olika lång tid att handlägga.