Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Avgifter för ansökan och tillsyn för ansökan och tillsyn

Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara få ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna för serveringstillstånd gäller enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgifterna räknas årligen upp enligt konsumentprisindex. De nuvarande avgifterna i Hofors kommun gäller från och med 2023-03-01.

Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov. Vid nyansökningar ingår kunskapsprovet i avgiften medan det i övriga fall tillkommer en kostnad för den som måste genomföra kunskapsprovet.

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. Den första är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter.

Folköl
Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljning av folköl. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun