Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Kommunrevision

Kommunrevisionen i Hofors Kommun

Revisionens uppgift

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som sker är tillräcklig.

Det är enligt kommunallagens nionde kapitel och i den omfattning som följer av god revisionssed som revisorerna granskar.

Till kommunrevisionens uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunalägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Planering och rapportering

Planering av revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till risk och väsentlighet. I det praktiska revisionsarbetet har revisorerna professionell hjälp av KPMG AB.

Varje år skriver revisorerna i anslutning till kommunens årsredovisning en revisionsberättelse.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun