Hofors Kommun logo, länk till startsida

Frågor & svar om skolskjuts

Förslag för dig

Vissa elever har rätt till skolskjuts utan att behöva ansöka, medan andra måste ansöka. Läs mer vad som gäller här.

Om eleven går i anvisad skola och kommunens regler om avståndskrav eller beslutade undantag är uppfyllda, skickas information om skolskjuts för kommande läsår ut i mitten av juli.

Obs! Vårdnadshavare för elev som under sommaren byter bostadsadress (och därigenom kan få rätt till skolskjuts) eller flyttar in till kommunen behöver höra av sig till skolskjutssamordnaren för att kunna få skolskjuts.

Vid ansökan om skolskjuts pga

  • växelvis boende
  • val av annan skola
  • funktionsnedsättning/särskilda skäl

handläggs ärendet så snart som möjligt. Under sommarledigheten är handläggningstiden längre än under terminstid.

  • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till/från anvisad hållplats för skolskjuts.
  • Transportföretaget/chauffören ansvarar för transporten från det att eleven stiger på tills dess att eleven stiger av.
  • Skolan ansvarar för väntande skolskjutselever.

Utöver avstånd och trafikförhållanden kan en elev få rätt till skolskjuts pga funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. En individuell prövning görs och intyg från t ex läkare, psykolog eller skolhälsovård kan krävas för att styrka elevens behov av skolskjuts. (Intyget ska vara aktuellt för den tidsperiod som gäller.)

Ny ansökan behöver i de flesta fall göras inför varje läsår.

Vårdnadshavares avsaknad av körkort, ekonomiska skäl, arbetstider, sjukdom eller andra familjeförhållanden är inte särskilda skäl som ger en elev rätt till skolskjuts. Inte heller är mörkerrädsla, oro för vilda djur eller liknande grund för skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts pga särskilda skäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst).

Nej, det finns ingen rätt till skolskjuts till/från förskola eller fritidshem.

Elever i den anpassade gymnasieskolan (gymnasiesärskolan) kan ha rätt till skolskjuts.

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men de kan ha rätt till elevresor. Läs mer om detta här.

Om vårdnadshavare väljer att en elev ska gå i en annan skola än den som kommunen anvisat är det inte säkert att eleven har rätt till skolskjuts.

Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till den anvisade skolan och det inte blir dyrare eller krångligare (skollagens "ekonomiska eller organisatoriska svårigheter") med skolskjuts till den valda skolan, kan eleven få skolskjuts dit efter ansökan. Grundläggande regler om avstånd mm gäller även till den valda skolan.

Möjligheten att få skolskjuts till vald skola gäller annan skola i hemkommunen eller en kommunal skola i annan kommun.

Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola än den av kommunen anvisade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Nej, enligt skollagen finns det ingen rätt att få skolskjuts till en friskola i annan kommun.

Rätt till skolskjuts prövas i första hand från den adress där eleven är folkbokförd. En elev kan efter ansökan också få rätt till skolskjuts från/till den vårdnadshavare som eleven inte är folkbokförd hos. Detta gäller under förutsättning att

  • eleven har växelvis boende (dvs har ett varaktig boende och vistas ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna)
  • den andra vårdnadshavaren är folkbokförd på en adress i Hofors kommun
  • den andra vårdnadshavarens adress uppfyller kraven för skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler (t ex avstånd).

Ansökan om skolskjuts pga växelvis boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst).

Ny ansökan behöver göras inför varje läsår. Hofors kommun erbjuder skjuts med adressbyte udda/jämn vecka, dvs inte delade veckor.

Nej, det finns ingen rätt till skolskjuts från/till en vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Nej, skolskjuts beviljas inte för vägarbeten eller andra tillfälliga förändringar i vägnätet.

Ett barn som är folkbokfört i ett familjehem i Hofors kommun har rätt till skolskjuts på samma villkor som övriga barn bosatta i kommunen.

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun är det den kommunen som ansvarar för kostnaderna för eventuell skolskjuts.

Nej, det är bara skolskjutsberättigade elever som får åka med skolskjutsen.

Nej, det är bara skolskjutsberättigade elever som får åka med skolskjutsen.

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan.

Om eleven blir sjuk under skoltid ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven. (Om vårdnadshavaren själv är sjuk ansvarar denne för att ordna så någon annan kan hämta eleven.)

Om skolskjutsen blir inställd (t ex vid snöoväder) försöker chauffören kontakta vårdnadshavare genom sms. Chauffören kan också kontakta skolan som i sin tur meddelar vårdnadshavarna.

Eleven måste ha med sitt busskort vid resor på X-trafiks linjebussar. Om eleven har glömt sitt busskort behöver han/hon köpa en biljett för att få åka med.

Expeditionen på Petreskolan (0290-77 15 62) har extra busskort för linjetrafiken.

Busskort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts med nytt utan kostnad. Det trasiga kortet ska lämna tillbaka.

Om kortet tappas bort, blivit förstört eller stulet tas en avgift på 100 kronor ut för att eleven ska få ett nytt kort.

Om ditt barn har råkat ut för en olycka och behöver skjuts till skolan är detta en försäkringsfråga som handläggs av kommunens eller vårdnadshavarens försäkringsbolag.

Mer information finns här.

Om en elev har rätt till skolskjuts och inget annat lämpligt alternativ finns, kan kommunen i undantagsfall teckna avtal med elevens vårdnadshavare om att denne ansvarar för skjuts till och från skolan i eget fordon. Ersättning utgår med den skattefria delen av statlig bilersättning.

Det är alltid kommunen som beslutar om självskjuts är ett alternativ.

Om du får avslag på ansökan om skolskjuts har du rätt att överklaga. Information om hur man går till väga skickas hem tillsammans med beslutet.

Det är olika regler för vad som gäller om ditt barn går i sin anvisade skola (överklagas genom förvaltningsbesvär) eller om ni valt en annan skola (överklagas genom laglighetsprövning).

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun