Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i Hofors Kommun

Leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering".

Kommunstyrelsens 11 ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Kommunen har ett heltidsanställt kommunalråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

De viktigaste uppgifterna är

 • planering av kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga planeringen
 • utveckling av en fungerande kommunal demokrati
 • översiktlig planering för användningen av mark och vatten
 • upprätthålla markberedskap samt främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande
 • verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • främja sysselsättning, näringsliv och  turism i kommunen
 • verka för kretsloppstänkande och god miljö.

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamhet består i huvudsak av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, strategi- och serviceenhet, IT-enhet, näringslivs-/turismenhet samt gatu-, park- och VA-enhet.

 • Kommunkansliet är sekretariat för kommunalråd och kommunchef. Under kommunkansliet inryms också trafikplanering.
 • Ekonomikontoret ansvarar för budget, bokslut mm.
 • Personalkontoret handlägger personalfrågor.
 • Strategi- och serviceenheten svarar bl a för strategisk planering och fritid samt servicefunktioner såsom växel/reception, kopiering och posthantering.
 • IT-enheten ansvarar för informationssystem, ADB och kommunikation.
 • Näringsliv/turismenheten ansvarar för åtgärder för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Enheten ansvarar även för turism- och besöksnäringen samt kommunens centrala informationsverksamhet.
 • Gatu-, park- och VA-enheten har hand om kommunens uppgifter inom teknisk försörjning, såsom väghållning, skötsel av gator och allmänna platser, skötsel av grönområden och egna skogar samt ansvarar för va-försörjning och renhållning.


Kontaktinformation

Linda-Marie Anttila, kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd
070-167 08 41
linda-marie.anttila@hofors.se

Jonatan Alamo Block, kommunchef

jonatan.alamo.block@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296