Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Ett levande centrum

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett levande centrum.

Planprogram

Hofors kommun har länge arbetat för ett levande centrum. Redan år 2010 togs en viljeriktning fram, i form av ett planprogram, som visar hur sträckan längs E16 (dåvarande riksväg 80) kan utvecklas på ett sätt som ger förutsättningar för ett levande centrum. Planprogrammet blev sedan startskottet på detaljplanen som togs fram kring södra parkeringen med nuvarande busstation, vilken är viktiga element för handel och kommunikation.

Ombyggnation av genomfarten

Just nu genomförs ombyggnation av Hofors genomfartsväg. Planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska upplevas attraktivt och funktionellt samt förtydliga samhällets tätortskaraktär där sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten förstärks.

Här kan du läsa mer om ombyggnationen av E16.

Ett levande centrum med handel är även viktiga beståndsdelar i arbetet med kommunens kommande översiktsplan som väntas antas under denna mandatperiod.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun