english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBarn målar med vattenfärg

Förskola

Välkommen till förskoleverksamheten i Hofors kommun!

Förskolan är en egen skolform som regleras i Skollagen (2010:800). Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Huvudmannen, Hofors kommun, har det yttersta ansvaret för förskolan. Varje förskola ska ha en rektor vars ledning ska säkerställa att utbildningen utvecklas och håller hög kvalitet

Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik

Utbildningen i förskolan regleras i Läroplan för förskolan (LpFö 2018) och ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Det ska finnas legitimerade förskollärare i förskolan som planerar och bedriver undervisning i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med arbetslagen ska utbildningen i förskolan främja barns utveckling och lärande.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola minst 525 timmar/år fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Det kallas allmän förskola, motsvarar 15 timmar/vecka och följer grundskolans terminer. Det är kommunen som beslutar hur timmarna ska fördelas.

Förskoleverksamhet på finska

Flerspråkighet är en tillgång och då Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde har du rätt till förskoleverksamhet på finska. Det finns inget krav på antal barn eller förkunskaper i språket. Önskar du sådan verksamhet eller vill veta mera kontakta rektor på förskolan.