english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Studiedeltagare sökes till forskningsprojekt

Studiedeltagare till forskningsprojektet ” Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd” sökes.
Är du mellan 16 och 29 år är du välkommen att ansöka om att vara med.

Studiedeltagare sökes

Studiedeltagare till forskningsprojektet ” Platsens betydelse för unga vuxnas politiska
engagemang i landsbygd” sökes av Maja Adolfsson, doktorand vid Umeå universitet.

Projektet avser undersöka unga vuxnas, 16-29 år, upplevelser och erfarenheter av att vara samhällsengagerad i landsbygd. Urvalet av studiedeltagare kommer ske inom tre olika län i Sverige varav ett av dessa är Gävleborg.

Bakom forskningsprojektet står en forskargrupp vid Umeå universitet som på olika sätt studerar unga vuxnas politiska handlingar, livsvillkor och delaktighet på landsbygden, samt maktrelationer mellan land och stad.


Vad innebär deltagande?
Deltagande i studien innebär att man deltar i en intervju över telefon eller Zoom.

Intervjun kommer att beröra tre centrala teman:
1. Hur engagerar du dig?
2. Hur påverkar din boendeort ditt engagemang?
3. Hur upplever du att din sociala bakgrund (tex. kön eller ålder) påverkar ditt
engagemang?


Intervjun kommer att ta cirka 1 till 1 ½ timme.