english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Montagebild för radon

Webbaserad radonkarta lanserad

Nu kan medborgare i Hofors, Ockelbo och Sandviken enkelt kontrollera via webben om man bor i ett riskområde för radon. Det kan ge vägledning för behovet att söka bidrag för radonsanering hos Boverket.

Radonkarta lanserad

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har tagit fram en webbaserad radonkarta för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner. Kartan visar riskområden för radon. Via en e-tjänst kan medborgare beställa tidigare mätvärden för en enskild fastighet. Den här tjänsten kan fungera som vägledande för fastighetsägare som kan behöva söka bidrag hos Boverket för att sanera radon i sin fastighet.

Åtgärder mot radon i bostäder är viktiga för att förhindra att människor drabbas av cancer, vilket beskrivs i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25.000 kronor. Det aktuella anslaget för 2019 är 34 miljoner kronor.

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det kan även finnas i byggmaterial i byggnader. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.