Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ

De stora övergripande besluten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan jämföras med riksdagen på nationell nivå. I fullmäktige tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, vilka utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige styr också hela kommunens verksamhet genom att utse ledamöter i facknämnderna och de kommunala bolagen.


Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund, då allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker, är som första ärende vid varje sammanträde. Frågorna skall vara av allmänt intresse och besvaras av kommunråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs.

Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor, allmänhetens frågestund, vid fullmäktiges sammanträden enligt följande.

  1. Som första punkt vid ordinarie sammanträde i Hofors kommunfullmäktige skall ges möjlighet till en offentlig politisk frågestund med kommunalpolitisk inriktning. Ordföranden har rätt att kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som kan behövas för att lämna upplysningar under frågestunden.
  2. Fullmäktiges ordförande är frågestundens ordförande.
  3. Ordföranden avgör frågestundens längd och om framställda frågor skall tas upp till behandling.
  4. Ordförande har rätt till arvode enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Övriga deltagande förtroendevalda deltar i egenskap av partipolitiskt engagerad.
  5. De förtroendevalda får ej möjlighet att ställa frågor till varandra.
  6. I kungörelsen till fullmäktiges sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift om frågestunderna skall tas in i orts-tidningarna.


Medborgarförslag

Kommunmedborgarna har även möjlighet att till varje kommunfullmäktigesammanträde inlämna förslag/ärende till fullmäktige. Ett medborgarförslag skall ligga inom kommunens verksamhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag. Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på sammanträdet.


Demokraticafé

Från och med 2013 anordnas demokraticafé före varje ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. Där har du som kommunmedborgare möjlighet att träffa förtroendevalda i Hofors kommun och ta upp frågor som du tycker är viktiga.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296