Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Skolskjuts

Skolskjuts styrs av skollag och kommunens regler

Fri skolskjuts erbjuds elev i förskoleklass (fr o m höstterminen det år eleven fyller 6 år), elev i grundskola och i grundsärskola. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skolskjuts ska i största möjliga utsträckning ske med linjetrafik. Skolskjuts gäller till/från den av kommunen anvisade skolan. Transport till/från fritidshem är vårdnadshavarens ansvar.

Avstånd

Avståndet till skolan mäts som kortast framkomliga väg gående eller med cykel. Skjuts erbjuds mellan hållplats/uppsamlingsplats och skola.

Kortaste väg till skola för att bevilja skolskjuts

Förskoleklass - åk 3

2 km

Åk 4 - 6

3 km

Åk 7 - 9

5 km

Längsta gångavstång mellan hemmet och hållplats för skolskjuts

Förskoleklass - åk 3

2 km

Åk 4 - 9

3 km


Skjutsgränserna delar inte bostadsområden eller motsvarande. Ingen elev i Hofors och Torsåkers tätorter är därmed generellt berättigad till skolskjuts.

Anslutningsskjuts (skjuts till linjebuss) beviljas för skjutsberättigad elev i åk 7-9 som bor minst 3 km från hållplats för linjetrafik.

Undantag

Undantag från avståndsregeln medges

 • till Solbergaskolan för elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Berg.
  Riksväg 513 är smal, krokig, saknar vägrenar och trafikeras av tung trafik.
 • till Solbergaskolan för elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Wall, Wij och Prästhyttan. Riksvägarna 511, 513 och 512 är smala, krokiga och saknar vägrenar. Viss tung trafik kan förekomma.
 • till Solbergaskolan för elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Ho.
  Riksväg 515 saknar vägrenar, har ingen belysning och trafikeras av tung trafik.
 • för elever i åk 7-9 (Petreskolan) boende i Ho och som åker anslutning till linjebuss.
  Riksväg 515 saknar vägrenar, har ingen belysning och trafikeras av tung trafik.

Undantag från regeln att skolskjuts i första hand ska ske med linjetrafik medges för

 • elever i förskoleklass - årskurs 6 boende i Barkhyttan med omnejd.
  E16 har högt trafikflöde och trafikeras av tung trafik. Hastigheten är 80 km/tim.

Undantag av enskild karaktär
Undantag kan beviljas elev vid särskilda skäl. Individuell prövning sker i varje ärende. Beslut fattas av skolskjutssamordnare i samråd med berörd rektor. Undantag beviljas läsårsvis och omprövas inför varje nytt läsår.

Exempel på undantag av enskild karaktär kan vara att eleven har lägre trafikmognad jämfört med jämnåriga, att eleven har en funktionsnedsättning, att eleven av kommunen ha hänvisats till annan skola eller pga att eleven har sociala skäl.

Gemensamt ansvar för säkra skolskjutsar

Alla har ett gemensamt ansvar för att skolskjutsen blir så säker som möjligt.

 • Kommunen ansvarar för planering och samordning.
 • Vårdnadshavare ansvarar för förflyttning mellan hemmet och till anvisad hållplats.
 • Transportföretaget/föraren ansvar för transporten och dess säkerhet.
 • Skolan ansvarar för ordning och säkerhet vid skolans hållplats.
 • Skola och föräldrar har gemensamt ansvar för att eleverna undervisas i trafikkunskap.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare grundskola/grundsärskola 
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Agneta Wall, elevresor för gymnasiet och skolskjuts för gymnasiesärskolan

0290-77 15 20
agneta.wall@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296