english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSydän piiretty hiekkaan

Kansalliset vähemmistöt

Vahvistetut oikeudet ja mahdollisuudet Hoforsin kunnassa

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionjokilaaksolaiset, romanit, ja juutalaiset. Vähemmistökieliä ovat saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddiš. Syy siihen, miksi Ruotsi valitsi juuri nämä ryhmät ja kielet, on, että ne ovat historiallisesti vaikuttaneet kauan tässä maassa ja ovat siten osa Ruotsin kulttuuriperintöä.

Vuodesta 2010 lähtien on ollut voimassa laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724). Sen tarkoituksena on ollut suojata kansallisia vähemmistöjä, vahvistaa niiden vaikutusmahdollisuuksia sekä tukea historiallisia vähemmistökieliä niiden säilyttämiseksi elävinä. Määräyksiä kansallisten vähemmistöjen oikeuksista ja kunnan vastuusta on myös muussa lainsäädännössä, kuten esimerkiksi koululaissa (2010:800) ja sosiaalipalvelulaissa (2001:453).

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) sisältää perusturvan, joka koskee koko maata ja kaikkia kansallisia vähemmistöjä.

Hoforsin kunnan vastuulla on:

 • Tiedottaa kansallisille vähemmistöille heidän oikeuksistaan ja kunnan vastuusta.
 • Edistää ja suojata vähemmistökieliä ja antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä.
 • Edistää lasten kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä.
 • Tarjota kansallisille vähemmistöille vaikutusmahdollisuuksia.
 • Harjoittaa neuvonpitoa kansallisten vähemmistöjen kanssa.

Vahvistettu suoja

Ruotsissa on kolme kansallisten vähemmistökielten hallintoaluetta, yksi suomen kielen, yksi meänkielen ja yksi saamen kielen hallintoalue. Hoforsin kunta kuuluu vuoden 2011 helmikuusta lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä merkitsee, että kunnalla on tiettyjä velvollisuuksia tarjota suomenkielisiä palveluja. Myös niillä, jotka haluavat käyttää saamea, meänkieltä, romani chibiä ja jiddišiä, on tietyssä mielessä vahvistettu suoja kunnassa.

Suomen kielen hallintoalueella:

 • Yksityisillä ihmisillä on oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteydenotoissa kuntaan asioissa, joissa kunta toimii päättäjänä.
 • Kunnan tulee antaa suullinen vastaus suomeksi ja haluttaessa myös julkaista kirjallinen käännös päätöksestä sekä sen perusteista. Kunnan tulee valita määrätty aika ja paikka tämän palvelun antamiselle.
 • Kunnan tulee toimia suomea osaavan henkilökunnan hankkimiseksi.
 • Hoforsin kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa, jos joku kuntalaisista haluaa sitä.

Hallintoalueen ulkopuolella:

 • Yksityisillä ihmisillä on oikeus käyttää meänkieltä ja saamea suullisissa ja kirjallisissa yhteydenotoissa kuntaan asioissa, jossa kunta on päättäjänä, jos kunnalla on kyseistä kieltä osaavaa henkilökuntaa.
 • Hoforsin kunnan tulee järjestää vanhustenhuoltoa meänkielellä, saamella, jiddišillä ja romani chibillä, jos kunnalla on kyseistä kieltä osaavaa henkilökuntaa.
 • Kunnan tulee hankkia sellaista henkilökuntaa, joka osaa meänkieltä, saamea, jiddišiä ja romani chibiä.

Kansalliset vähemmistökielet koulussa ­– Kaikilla on oikeus kieleen

Jos tunnet oppilaana yhteenkuuluvuutta johonkin Ruotsin kansallisista vähemmistöistä, voit opiskella kieltäsi aineen äidinkieli yhteydessä. Sinulla on tämä mahdollisuus, vaikka sinulla ei olisi esitietoja siitä tai vaikka et puhuisikaan sitä joka päivä kotona. Romanioppilaat voivat myös lukea kahta kieltä, mikäli tähän on erityisiä syitä.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Jenny Hammar, Koordinaattori suomen kielen hallintoalue
0290-77 14 50 jenny.hammar@hofors.se

Maria Hedlund, Södra förskolan - Rehtori
070-086 01 06
maria.hedlund1@hofors.se

Lotta Nordström, Norra förskolan - Rehtori
073-981 93 14

ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Mari Rickardsson, Torsåker förskola - Rehtori
070-086 00 12

mari.rickardsson@hofors.se

Anders Bjerned, Osastopäällikkö Oppilasterveys ja -tuki
070-289 92 14
anders.bjerned@hofors.se

Avustusyksikkö (biståndsenhet) (Vanhustenhuolto)
070-086 01 62

Hoforsin kirjasto
0290-77 15 40

biblioteket@hofors.se