Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Folkhälsa i Hofors

Folkhälsa i Hofors

Folkhälsa i Hofors kommun

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så jämlik som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Folkhälsofrågorna är en angelägenhet för såväl den enskilde individen som hela samhället. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet samt en jämställd och jämlik hälsa i befolkningen. Människans hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. Sociala nätverk, socialt stöd, familj och nära anhöriga är grundläggande faktorer för en god hälsa. Faktorerna ålder, kön och arv kan givetvis inte påverkas utan ger oss endast olika förutsättningar. Det som däremot kan påverkas är människors levnadsvanor som kost, motion, rökning etc, dessa faktorer har stor påverkan på människors hälsa.

Källa: Myndigheten för folkhälsofrågor

I Hofors kommun

I Hofors kommuns folkhälsoarbete är målet att verka för en ”ökad jämlik hälsa bland befolkningen”. Detta gör man bäst genom att ge barn och ungdomar trygga och goda uppväxtvillkor eftersom det har visat sig vara avgörande för folkhälsan på lång sikt.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296