english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Omsorg för barn vid en eventuell stängning av skola, förskola, fritidshem pga Covid-19

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudmannen under vissa förutsättningar fatta beslut om att stänga skolor, förskolor och fritidshem.

Om sådana beslut fattas behöver vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter erbjudas barnomsorg (under vissa förutsättningar). Kommunen har vid en stängning även ansvar för omsorg för barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av omsorg (skollagen 8 kap 7 §, 14 kap 6 §).

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Det är arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bedömer om den bedriver samhällsviktig verksamhet och vilken personal som behövs för att klara den prioriterade verksamheten.

Om regeringen beslutar om stängning är det barnets/elevens hemkommun som ansvarar för att tillhandahålla omsorg (även för barn som normalt deltar i verksamhet med annan huvudman). Om huvudmannen (t ex kommunen eller fristående verksamhet) beslutar om stängning är det huvudmannen som ansvarar för att tillhandahålla omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna detta på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, är utgångspunkten att den andra tar hand om barnet (oavsett om ni bor ihop eller ej).

  • För en dialog med din arbetsgivare/uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
  • Anmäl ditt behov av omsorg till förskolan/skolan på blanketten ”Anmälan om behov av omsorg vid stängning av skola/förskola/fritidshem”. *
  • Om huvudmannen efterfrågar det ska du styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

* Om det är regeringen som beslutat om stängning och ditt barn har förskola/ skola i annan kommun eller i fristående verksamhet ska du skicka blanketten till: Hofors kommun, BUN, 813 81 Hofors.

Vårdnadshavare med barn som pga fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av omsorg på förskola/fritidshem ska också anmäla behov på blanketten ”Anmälan om behov av omsorg vid stängning av skola/förskola/fritidshem”.

Du kan anmäla ditt behov av omsorg redan nu, även om något beslut om stängning inte är fattat.

Mer information finns i högra spalten. Kontakta rektor vid förskolan/fritidshemmet om du har frågor.