english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Tallbackens förskola

Tallbacken

Välkommen till Tallbackens förskola!

Tallbackens förskola ligger i natursköna Torsåker med skogen och åkrarna inpå knuten. Orten är framförallt ett småhus- och villaområde och Torsåker är populärt bland barnfamiljer att bo i. Tallbacken och Vinkelboda förskola bildar en enhet, Torsåkers förskoleområde, där personal i möjlig mån följer barnen genom förskoletiden. På Tallbackens förskola går de yngre barnen på de tre avdelningarna Kotten, Stubben och Tallen. Eftersom barnantalet på orten kontinuerligt ökat samt att ambitionen är att sänka barnantalet i grupperna, har förskolan byggts ut med ytterligare en avdelning och flera övriga utrymmen i lokalerna har rustats.

Verksamhet

Torsåkers förskolor verkar för att skapa en trygg och utmanande verksamhet där barnen ges utrymme att utforska, leka och lära. Vi lägger stor vikt i samarbete med hemmen och förskolan bedriver därför föräldraaktiv inskolning. Under inskolningen får personalen, barn och vårdnadshavare tid att tillsammans bygga trygghet, förståelse och förtroende för varandra.

Vi tillbringar mycket tid utomhus, såväl på gården som i naturen. Förskolorna har närhet till såväl skog, som lekparker och grönområden, något som möjliggör för oss att använda vår vackra natur både i spontana och planerade aktiviteter. Pedagogiken, förhållningssätt, ute- och innemiljöer är ständigt under luppen och vi verkar för att ha ett hållbarhetstänkt inom alla områden.

Inom Torsåkers förskolor har vi stort fokus på barnens språkliga utveckling och tecken som stöd används i verksamheterna.

Torsåkers förskolors barnsyn

Alla barn är unika individer med rätt att bli sedda och respekterade. De lär sig hela tiden genom lek, samspel, skapande och undersökande, utifrån sina erfarenheter och intressen.

För oss innebär det att vi strävar efter

Att vår miljö ska vara trygg, positiv och utmanande och ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka.

Att barnen varje dag ska mötas av tillåtande, inspirerande och medforskande vuxna.

Förutsättningar

Inom förskolans verksamhet i Torsåker har vi ett gott samarbete med elevhälsan, med tillgång till tal-och specialpedagog samt IKT-pedagog. Eftersom barnen på orten nästan uteslutande fortsätter sin skolgång på Solbergaskolan verkar vi för ett gott samarbete med skolans personal för att möjliggöra bra övergångar för barnens fortsatta trygghet och lärande, exempelvis genom gemensamma studiedagar.

Under, nästan uteslutande, måndagar, har verksamheterna tid avsatt för reflektion, planering, möten och kollegialt lärande för att säkerställa att vår verksamhet går i enlighet med Läroplanens intentioner. Rektor utvärderar och planerar tillsammans med förskolans personal enhetens kvalitetsarbeten.

Arbetsmiljö

Inom Torsåkers förskolor arbetar ett glatt gäng i blandade åldrar med olika erfarenheter. Tillsammans skapar vi en arbetsglädje och lust att lära tillsammans med varandra. Alla individer i vår verksamhet är viktiga i helheten och medbestämmande ses som självklart. Vi arbetar efter Hofors kommuns gemensamma värdeord: Respekt, ansvar och professionalism.

Mer information

Besöksadress
Björkvägen 16, Torsåker

Postadress
Hofors kommun
Tallbackens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Mari Rickardsson, rektor
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Johanna Olsson, assistent/exp
070-414 12 63
johanna.olsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Kotten: 070-086 01 35
Tallen: 070-086 01 50
Stubben: 070-086 01 36
Måltid/lokalvård: 070-086 01 04

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torsåkers förskolor lå 19-20.pdf
(852.7 kB)