Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Bidrag kultur

Regler för bidrag till kulturföreningar och bidrag för arrangemang

Kulturpolitiska mål

Syftet med kulturen är att den ska vara angelägen för invånarna och att den är en del i att skapa trygghet i samhället. Det kommunala förenings-bidraget syftar till att värna om de ideella kulturkrafterna, uppmuntra nya samverkansformer, stödja nytänk och tillsammans med kulturaktörer genomföra en kulturvecka.

Barn- och utbildningsnämndens kulturutskott prioriterar bidrag till föreningar och organisationer som i sin verksamhet främjar följande målgrupper/områden:

 • kultur för barn och unga
 • tillvaratar och skapar mångfald och jämställdhet i kommunen
 • kultur för personer med funktionsnedsättning
 • kultur för äldre i särskild boendeform
 • bevarar och visar på nytänk inom kulturarvet
 • gynnar det lokala kulturutbudet

Allmänna bestämmelser

Det är Hofors kommuns kulturutskott som fördelar ekonomiskt stöd till kulturföreningar. Föreningen ska vara godkänd av kulturutskottet. Kulturbidrag kan inte sökas av en enskild person.

Föreningen ska

 • ha en styrelse och utöva regelbunden verksamhet inom Hofors kommun
 • redovisa minst 15 betalande medlemmar i ålder 7 år och uppåt
 • bedriva verksamhet i en alkohol- och drogfri miljö för barn och ungdom

Föreningar som uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter prövning av kulturutskottet. Ansökningar prövas från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som organisationen driver inom kommunen.

Sällskap eller samarbetsorganisationer inom Hofors kommun jämställs med lokal förening under förutsättning att den lokala föreningens medlemmar i denna organisation inte enskilt söker bidrag. Samarbetsorganisationen ska vara godkänd av kulturutskottet.

Föreningar som inte beviljas bidrag

Den förening som får bidrag från andra kommunala eller statliga myndig-heter eller som barn- och utbildningsnämnden beslutar ska vara undantagen från bidrag (organisation inom Svenska kyrkan, studie-organisation, stödförening, föräldraförening, hyresgästförening, villaförening eller liknande) beviljas inte bidrag.

En förening har inte rätt att utan särskild prövning få bidrag från flera kommunala organ för en och samma verksamhet.

För att räknas som en bidragsberättigad medlem gäller följande

 • har fyllt lägst 7 år
 • har betalt årsavgift eller motsvarande till föreningen
 • personligt finns med i medlemsmatrikel
 • har rätt att delta i föreningsarbetet
 • är bosatt i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet

Person som endast betalar entré-, kurs- eller anmälningsavgift räknas inte som medlem.

Granskning av verksamhet

Om kulturutskottet och/eller dess revisorer önskar ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar är föreningen skyldig att visa dessa. Dock ska skyddet för den enskildes åsiktsfrihet enligt gällande grundlag inte åsidosättas.

Ansökan

Ansökan görs av föreningens styrelse. Det finns särskilda blanketter för de olika bidragsformerna. Vissa bidragsformer har angivet ett sista datum för när ansökan ska vara inne.

Alla uppgifter ska fyllas i och vara korrekta, i annat fall kan ansökan inte behandlas. När bidrag söks för första gången ska föreningen skicka med gällande stadgar.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto. Som mottagare av kommunens föreningsbidrag är det positivt och fördelaktigt om de berörda föreningarna planerar att medverka i Hofors kommuns årligen återkommande kulturvecka.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296