Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Val av skola, växelvis boende, tillfälligt funktionshinder

Val av annan skola i Hofors kommun

Elev som väljer annan skola än den kommunen anvisar är normalt inte berättigad till skolskjuts.

Undantag görs

  • om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola
  • om kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan.

Val av skola i annan kommun
Undantaget gäller även om den valda kommunala skolan ligger i annan kommun. Den skolskjuts som Hofors kommun beviljar för elev som valt skola i annan kommun, är bussbiljett till resor med linjetrafik.

Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas elev vars vårdnadshavare bor på skilda adresser men har gemensam vårdnad om barnet. Båda adresserna ska tillhöra Hofors kommun.

Med växelvis boende menas att eleven vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.

Skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna, lämnas till kommunen. Kommunen fattar beslut om rätten till skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen läsårsvis.

Skjutsen planeras in i ordinarie beställningstrafik eller i linjetrafiken i form av bussbiljett. Den transport som erbjuds är skjuts med adressbyte i jämn och ojämn vecka.

Tillfällig funktionsnedsättning

Kortvarig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär ej generell rätt till skolskjuts. Skolskjuts vid tillfälliga funktionsnedsättningar handläggs av försäkringsbolag, kommunens eller elevens eget.

Om skadan uppstår under skoltid:

  • Om skadan har uppstått under skoltid, till eller från skolan täcker kommunen olycksfallsförsäkring skjutskostnaden.
  • Vårdnadshavaren ska anmäla skadan till kommunens försäkringsbolag.
  • Det är vårdnadshavaren i samråd med kommunens försäkringsbolag som beställer och organiserar skolskjutsen.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296